Skip to content

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SWW Kinderopvang BV, verder SWW Kinderopvang genoemd.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SWW Kinderopvang persoonsgegevens?
SWW Kinderopvang verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers van SWW Kinderopvang
 • Gegevens van klanten en hun kinderen om tot een overeenkomst te komen
 • Mensen die interesse tonen in een dienst van SWW Kinderopvang
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen
  krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De planningsfunctionaris is verantwoordelijk voor de verwerking van de klant- en kind gegevens. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van personeelsleden en vrijwilligers. De stagebegeleidster voor de stagiaires. Daarnaast hebben de leidinggevenden en directeur (beperkt) toegang tot uw gegevens. De pedagogisch medewerksters ontvangen een apart formulier waarin de relevante informatie staat welke ze nodig hebben voor de verzorging van uw kind.

Waarvoor verwerkt SWW Kinderopvang persoonsgegevens?
Als u een dienst van de SWW kinderopvang wilt of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven, zorg dragen voor informatie aan de groep en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor u aanvragen als vrijwilliger. Als u eenmaal klant of een relatie van de SWW Kinderopvang bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over (nieuwe) activiteiten van de groep. Maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wilt u niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@swwbv.nl.

Verwerkt SWW Kinderopvang ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan informatie over de gezondheid van uw kind, zoals bijvoorbeeld allergieën.

Hoe gaat SWW Kinderopvang met mijn persoonsgegevens om?
SWW Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uitwisseling van gegevens
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de SWW Kinderopvang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SWW Kinderopvang gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Heb ik recht omtrent mijn gegevens?
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
We doen er natuurlijk van alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Toch blijft ook dit soort dingen uiteindelijk mensenwerk en kan het dus gebeuren dat u merkt dat er iets niet goed is gegaan en dat wij een fout hebben gemaakt. Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten, via info@swwbv.nl.

Wijzigingen privacybeleid
SWW Kinderopvang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer
De inhoud van www.swwkinderopvang.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel SWW Kinderopvang tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SWW Kinderopvang expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
SWW Kinderopvang is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. SWW Kinderopvang maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Back To Top